fi
fi
fi
武器
法杖
防具
盔甲 战袍 手套 护腕 靴子 法饰 雄霸特有
道具
饰物 戒指 宝石 羽翼 特装      
fi
 
名称
耐力
生命
要求条件
铁戒指          
铜戒指 5-10         
金戒指 8-13         
玉戒指 11-16         
蓝宝石戒指 14-19  等级 5  精神 20
红宝石戒指 16-22  等级 10  精神 24
法师戒指 18-25  等级 15  精神 28
翡翠戒指 20-28  等级 20  精神 32
黑暗之戒 22-31  等级 25  精神 36
伏魔戒指 24-34  等级 30  精神 40
封印之戒 26-37  等级 35  精神 44
王者戒指 28-40  等级 40  精神 48
灵魂之戒 30-40 1-4 等级 45  精神 52
帝王之戒 32-43 3-6 等级 50  精神 56
守护之戒 34-46 5-8 等级 55  精神 60
雅典娜之吻 36-49 7-10 等级 60  精神 65
封魔之戒 38-52 9-12 等级 65  精神 70
封神之戒 40-55 11-14 等级 70  精神 70
轮回之戒 42-58 13-16 等级 75  精神 70
涅磐之戒 44-61 15-18 等级 80  精神 70
元素之戒 +1 53-70 20-23 等级 90  精神 80